බන්දුල නානායක්කාරවසම්ගේ ප‍්‍රථම මව් ගුණ ගීතය ගැයිමට තරම් මා වාසනාවත්තයෙක් වීම පිළිබඳ මම අදත් සතුටට පත් වෙනවා - ආචාර්ය විකටර් රත්නායක

2017.03.02 | ස්වර්ණවාහිනීයේ හත්දින්නත් තරු වැඩසටහන