අහස වෙනස් වුනත් හඳ වෙනස් වෙන්නේ නෑ...නෙලුම් පොකුණේ දී ඔබ අත්දකින්නේ හැම තැනකම ඔබ අහපු රෑ ඉර පාන...මගේ ගී කෙත මගේ ගී අස්වැන්නයි