මා අද සුවිශේෂීව වෙහෙසෙන්නේ කාරණා තුනක්‌ ගැන ඔබ සමග සුවිශේෂීව කතා බහ කරන්නටය.

එක්‌ කාරණාවක්‌ "රෑ ඉරපානය." රෑ ඉරපාන මෑත කාලීනව ගුවන්විදුලිය රස විඳින රසික ශ්‍රාවක ජනයා අපූර්වත්වයකින් යුතුව ආමන්ත්‍රණය කළ ගුවන් විදුලි සඟරාමය වැඩසටහනකි.

දෙවැනි කරුණ පුද්ගලයෙකි. ඔහු මහගම සේකරය...